KOMUNIKAT!

DRODZY RODZICE!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 561),

w dniach od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r.

Dyrektor przedszkola zapewnia opiekę dzieciom, których jeden z rodziców pracuje w podmiotach określonych w w/w Rozporządzeniu.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie Wniosku (w załączeniu).

Proszę Rodziców, którzy chcą skorzystać z opieki przedszkolnej
o dostarczenie Wniosku w dniu 29.03.2021 r.(wniosek do pobrania w poprzednim komunikacie).

Kryteria przyjęcia dziecka:

rodzic zatrudniony jest:

1) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
    COVID-19,

4) pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5
    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) zatrudnienie w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12
     marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) zatrudnienie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

    przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy
    z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9)zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
    opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) zatrudnienie w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) zatrudnienie w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14
     grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

- lub jestem rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nie jest wymagane potwierdzenie miejsca zatrudnienia przez zakład pracy.

 

Dyrekcja Zespołu Przedszkolnego nr 2 i 3 w Żaganiu